Studio Sante > KONKURS WALENTYNKOWY

KONKURS WALENTYNKOWY

REGULAMIN KONKURSU
WALENTYNKI Z STUDIO SANTE

 

1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie Walentynki z Studio Sante (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie jest SANTE A. Kowalski Sp.j. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050433, NIP: 5241006610, REGON 010827252 (dalej Organizator).

CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs obejmuje okres od 03 lutego 2018 r., do dnia 13 lutego 2018 r. do godziny 23:59. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na profilu „Studio Sante” (dalej Profil), w Serwisie Facebook dostępnym pod adresem: https://facebook.com/StudioSantepl.

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,
  • wykonanie Pracy Konkursowej według wskazówek zawartych w poniższym Regulaminie,
  • udostępnienie danych osobowych niezbędnych do wydania nagród (imię, nazwisko, adres email),
  • działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy zobowiązani są :
   • dbać by Praca Konkursowa nie zawierała treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności aby nie naruszała praw osób trzecich, a także by nie nawoływała do przemocy, nietolerancji, nie zawierała wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich;
   • działać osobiście, a nie przez osoby trzecie lub wykorzystując różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta na portalu Facebook do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
   • nie podejmować działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić jednym Uczestnikom przewagę nad innymi Uczestnikami.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być współpracownicy i pracownicy Organizatora, Fundatora ani członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Uczestnik nie może być dystrybutorem, sprzedawcą detalicznym ani innego rodzaju dostawcą związanym z Konkursem.
 2. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Nad przebiegiem Konkursu, będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora składająca się z 3 osób (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
  • ocena nadesłanych Prac Konkursowych, oraz weryfikacja czy spełnione zostały wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,
  • wyłonienie zwycięzców Konkursu i zapewnienie przyznania nagród,
  • zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  • właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,
  • udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
  • podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane zwykłą większością głosów.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na profilu Studio Sante na Facebooku pod postem konkursowym do dnia 14 lutego 2018 r. Dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku.

PRACA KONKURSOWA

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest:
 2. Uczestnik może zgłosić w Konkursie jedną pracę konkursową.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. W Konkursie zostanie wybranych 10 (dziesięciu) zwycięzców.
 2. O przyznaniu nagrody Uczestnikowi decyduje wedle własnego uznania Komisja Konkursowa, na podstawie pomysłowości, kreatywności i oryginalności Pracy Konkursowej tj. komentarza, o którym mowa w §5 ust. 1.2 .

7 NAGRODY

 1. Nagrody w konkursie stanowią 10 podwójnych zaproszeń do Teatru 6.piętro na dowolny spektakl o wartości 260 zł brutto każde zaproszenie.
 1. Jeden uczestnik może wygrać w całym konkursie tylko jedną nagrodę.
 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

 

8 WYDANIE NAGRÓD

 1. Laureaci nagród w Konkursie zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w komentarzu pod postem na fanpage’u Studio Sante oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej, najpóźniej do dnia 14 lutego 2018 r.
 2. Laureaci powinni podać, w terminie do 8 dni roboczych od ogłoszenia wyników, dane konieczne do wydania przez Organizatora nagrody w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, na który ma zostać wysłana nagroda, numer telefonu w wiadomości prywatnej do profilu https://facebook.com/StudioSantepl (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu „wiadomości”).
 3. Laureat konkursu zostanie poproszony o podanie indywidualnego kodu znajdującego się na zakupionej karcie podarunkowej, która stanowi dowód uczestnictwa w konkursie.
 4. Laureat może odebrać nagrodę osobiście w recepcji Studio Sante, znajdującej się pod adresem ul. Jagiellońska 52a, 03-301 Warszawa.
 5. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani jej zamiany na inną nagrodę.
 6. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową.
 7. Nagrody zostaną wysłane kurierem w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu danych do wysyłki.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator ma prawo przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu i publicznego podania imienia, nazwiska i zamieszkiwanej miejscowości zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora – nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okres w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w powyższym zakresie.
 2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 z poźn. zm.),.
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie przetwarzania danych uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Sante A. Kowalski sp.j. , ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa z dopiskiem KONKURS Walentynki w Studio Sante lub przez wysłanie wiadomości prywatnej do profilu https://facebook.com/StudioSantepl (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu „wiadomości”) w terminie nie późniejszym niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty zakończenia Konkursu.

10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., poz. 666 dalej, „Ustawa”) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich.

 

11 REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu i ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać drogą listową na adres Organizatora z dopiskiem KONKURS Walentynki w Studio Sante.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 20 marca 2018 r. z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych i jest dostępny na https://facebook.com/StudioSantepl.