Regulamin organizacji imprez w Studio Sante

I. Informacje ogólne

 1. Jestem świadoma/y, iż zakup usługi organizacji imprezy w obiekcie Studio Sante Uzdrowisko Miejskie jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów Regulaminu Strefy Mokrej Studia Sante oraz niniejszymi postanowieniami.
 2. Wszyscy uczestnicy imprezy zapoznali się z regulaminem Strefy Mokrej i są świadomi obowiązujących zasad w obiekcie Studia Sante.
 3. Jestem świadoma/y, że zabrania się wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów na terenie obiektu Studia Sante, chyba że poczynione zostały inne ustalenia z Opiekunem grupy, potwierdzone pisemne bądź mailowo.
 4. Jestem świadoma/y, że na terenie całego obiektu Studia Sante obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym elektronicznych).
 5. Jestem świadoma/y, że korzystanie z usług Studia Sante pod wpływem alkoholu jest niebezpieczne dla mojego życia i zdrowia i robię to na własną odpowiedzialność a także, że mogę zostać wyproszona z obiektu Studia Sante jeżeli pod wpływem alkoholu stwarzam dla siebie lub innych uczestników zagrożenie życia lub zdrowia oraz oświadczam, że uczestnicy imprezy zostali przeze mnie o tym poinformowani.
 6. Zobowiązuje się opłacić pełną wartość zamówionej imprezy przed jej realizacją, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji a w przypadku braku dokonania płatności w tym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
 7. Zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych w mieniu Studia Sante , przez uczestników imprezy lub pokrycia kosztów poniesionych przez Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.)
  z tytułu dokonanych zniszczeń.
 8. Potwierdzam, że zostałam/em poinformowany, iż na terenie Studia Sante znajduje się SPA i zobowiązuje się wraz z pozostałymi uczestnikami imprezy korzystać z udostępnionej przestrzeni, tak aby nie wpływać negatywnie na jakość i komfort innych klientów Studia Sante, pod rygorem wyproszenia całej grupy z Studia Sante bez obowiązku zwrotu poczynionych płatności.
 9. Jestem odpowiedzialna/y za respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych przez siebie i uczestników imprezy w udostępnionej nam powierzchni Studia Sante. Sante sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski sp. j.) zastrzega sobie prawo do wyproszenia z budynku Studia Sante osób, które tych norm nie przestrzegają.
 10. Jestem świadoma/y, że odwołanie zabiegów oraz strefy mokrej uprzednio zarezerwowanych i opłaconych, z prawem do zwrotu kosztów jest możliwe tylko w przypadku dokonania odwołania na 5 dni przed planowanym terminem w formie mailowej lub smsowej na adres Opiekuna.
 11. Jestem świadoma/y, że Studio Sante zastrzega sobie prawo zmiany godzin zarezerwowanych zabiegów ze względu na zdarzenia losowe, niezależne od Obiektu.