Studio Sante > REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ZABIEGÓW ON-LINE

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ZABIEGÓW ON-LINE

INFORMACJE OGÓLNE

1.Regulamin określa prawa i obowiązki Stron w przedmiocie świadczenia zabiegów przez Sante A. Kowalski sp. j. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000050433 nr NIP 5241006610 i REGON 010827252 (dalej Sante).

2. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) użytkowniku – rozumie się przez to użytkownika korzystającego z platformy rezerwacji zabiegów Studia Sante
b) zabiegu – rozumie się przez to usługę zabiegu medycznego lub paramedycznego świadczonego przez Sante A. Kowalski sp. j. zgodnie z wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego ich wykonania.

3.Zarezerwowanie zabiegu wymaga od Użytkownika zarejestrowania indywidualnego konta Użytkownika na platformie rezerwacji zabiegów umieszczonej na stronie www.studiosante.pl. Za pośrednictwem strony www.versum.pl .

4.Po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu na stronie internetowej www.studiosante.pl, Użytkownik może dokonać rezerwacji wybranego przez siebie zabiegu z oferty Studia Sante. Rezerwując zabieg, Użytkownik wyznacza termin oraz usługę.

5.Za dokonaną rezerwację Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości odpowiadającej cenie wybranego zabiegu w ciągu 24 h od momentu otrzymania informacji o dokonanej rezerwacji (z wyjątkiem ust. 6 i 7) na rachunek bankowy o nr 86 1240 6074 1111 0010 7536 7953 . W przypadku braku płatności w tym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

6.W sytuacji, w której rezerwacja wybranego zabiegu obejmuje termin krótszy niż 24 h, Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za zarezerwowany zabieg kartą płatniczą lub gotówką w recepcji Studio Sante.

7.Jeżeli rezerwacja zabiegu dokonywana jest w dni wolne od pracy tj. w soboty i niedziele, a zabieg zarezerwowany jest na jeden z tych dni wolnych od pracy, wówczas Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za zarezerwowany zabieg kartą płatniczą lub gotówką w recepcji Studio Sante.

8.W przypadku odwołania rezerwacji zabiegu na 24h przed planowanym zabiegiem, cena uiszczona przez Użytkownika zostanie mu w całości zwrócona.

9.W przypadku odwołania rezerwacji zabiegu na mniej niż 24 h ale więcej niż 2h przed planowanym zabiegiem, Użytkownikowi zostanie zwrócone 75% uiszczonej ceny.

10.W przypadku odwołania rezerwacji zabiegu na 2h lub mniej przez planowanym zabiegiem, Użytkownikowi zostanie zwrócone 50% uiszczonej ceny.

11.W sytuacji, w której Użytkownik dokonał rezerwacji zabiegu i płatności a następnie nie zjawił się na wybrany zabieg bez uprzedniego odwołania rezerwacji, Użytkownikowi nie zostaje zwrócona uiszczona cena.

12.Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od opłaconej rezerwacji zabiegu w terminie 14 dni od momentu dokonania rezerwacji, bez podawania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu kosztów.

13.W celu odstąpienia od opłaconej rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany wysłać e-mail na adres: kontakt@studiosante.pl z oświadczeniem o odstąpieniu wraz ze wskazaniem:

*danych osobowych [imię, nazwisko, adres do korespondencji]

*terminu i rodzaju zabiegu,

*daty dokonania rezerwacji

     Sante niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi odbiór oświadczenia o odstąpieniu.

14. Sante niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od rezerwacji, zwróci Użytkownikowi dokonane płatności za rezerwację zabiegu na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności bądź w inny sposób, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

15. Jeżeli rezerwacja Użytkownika na wykonanie zabiegu dotyczy terminu przed upływem okresu do odstąpienia od rezerwacji i Użytkownikowi zostanie wykonany wybrany zabieg w tym terminie, to zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta, prawo odstąpienia nie przysługuje.

16.Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, co do błędu w rejestracji oraz co do wadliwie wykonanego zabiegu.

17.Reklamację Użytkownik może złożyć korespondencyjne pod adres siedziby Sante bądź pod adres e-mail: reklamacje@studiosante.pl. Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe, przedmiot reklamacji oraz opis wady.

18.Firma Sante jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. W sytuacji, w której Sante nie poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu, reklamację uważa się w całości za uwzględnioną.

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
a) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest SANTE A. Kowalski sp. j. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 55A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050433, NIP: 5241006610, REGON: 010827252.
b) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@sante.pl
c) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu rezerwacji i zakupu zabiegów Studio Sante on – line na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
d) Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmiot uczestniczący w realizacji zamówienia Versum Sp. z o.o.,z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 90, 43-300 Bielsko-Biała,
e) Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
f) Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 6 lat.
g) Użytkownik Posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
h) Użytkownik Posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
i) Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
j) Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
k) Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
l) Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sante informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.). Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.