Regulamin treningów EMS

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi EMS w siedzibie Studio Sante Uzdrowisko Miejskie prowadzonego przez: Sante sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski sp. j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000050433, NIP 524-10-06-610, REGON 010827252.

2. Używane w formularzu określenie „trening EMS” oznacza trening indywidualny przy użyciu konsoli oraz kombinezonów z elektrodami marki Innline do elektrostymulacji mięśni.

3. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest najwyższej jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do użytkowania podczas treningów. Trenerzy wykonujący treningi posiadają niezbędne wykształcenie i szkolenia oraz są certyfikowani przez producenta urządzeń Innline.

4. Z treningów EMS mogą korzystać osoby pełnoletnie, a także osoby powyżej 16 (szesnastego) roku życia, o ile przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy z Studio Sante Uzdrowisko Miejskie, na podpisanie niniejszego regulaminu oraz na udział w treningach.

5. Przed pierwszym treningiem Klient zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa (dalej Karta Klienta), w której deklaruje prawdziwość i aktualność podanych informacji.

6. Klient korzystający z usług zobowiązany jest do wcześniejszego wykupienia wejścia jednorazowego bądź wykupienia karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7. Płatności można dokonywać gotówką lub kartą w siedzibie Studio Sante Uzdrowisku Miejskim, a także przelewem na konto Studia Sante Uzdrowiska Miejskiego lub blikiem.

8. Nabyte karnety są imienne. Karnetów nie wolno przekazywać innym osobom.

9. Nabyte karnety nie podlegają zwrotowi.

10. Karnet obowiązuje przez czas stosowny do liczby wejść i pakietu (zgodnie z obowiązującym cennikiem). Wejścia nie wykorzystane w ramach karnetu nie podlegają zwrotowi.

11. Karnet jest ważny 12 miesięcy. Okres ważności karnetu liczy się od pierwszego wejścia.

12. Treningi odbywają się po wcześniejszym umówieniu. Termin wizyty można umówić bezpośrednio w Studio Sante Uzdrowisku Miejskim bądź telefonicznie.

13. Umówiony trening może zostać odwołany przez Klienta bez konsekwencji pod warunkiem poinformowania z 24 (dwadzieścia cztery) godzinnym wyprzedzeniem.

14. Odwołanie może nastąpić przez wysłanie SMS na numer Studia Sante (tel.: 605 130 152) lub wysłanie wiadomości mailem na: kontakt@studiosante.pl. Skuteczne odwołanie może nastąpić raz na każde 5 zaplanowanych treningów i można wykorzystać ją w późniejszym terminie. W przypadku nieodwołania wizyty zgodnie z regulaminem zostanie ona uznana za odbytą.

15. W uzasadnionych przypadkach Studio Sante Uzdrowisko Miejskie może odwołać umówioną wizytę o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Zaproponowany zostanie wtedy nowy termin treningu w dogodnym dla Klienta czasie.

16. Między kolejnymi treningami EMS musi wystąpić minimalnie 72 godziny przerwy.

17. W czasie treningu Klient zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej bielizny treningowej (bawełniany T-shirt z rękawem i bawełniane leginsy lub kolarki). Bieliznę treningową można zakupić w Studio Sante Uzdrowisku Miejskim lub wypożyczyć.

18. Trener może przerwać trening jeżeli w trakcie ćwiczeń zauważy u Klienta niepokojące bądź nietypowe dolegliwości. Podczas treningu Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń trenera. Klient ma również obowiązek zgłaszania w każdym czasie wszelkich chorób lub przeciwwskazań co do stanu swojego zdrowa i samopoczucia, które mogą wpłynąć na możliwość przeprowadzenia treningu, a w szczególności zgłaszania chorób i przeciwwskazań wymienionych w Karcie Klienta. W przypadku zgłoszenia powyższych, trener może przerwać lub zakończyć trening.

19. Treningi EMS odbywają się wyłącznie w asyście trenera personalnego. Zakazane jest samodzielne korzystanie i obsługiwanie urządzeń do treningu EMS przez Klientów.

20. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na umówione treningi. W przypadku gdy Klient spóźni się dłużej niż 15 (piętnaście) minut może nastąpić – w zależności od dyspozycyjności trenera – odliczenie czasu takiego spóźnienia od czasu trwania treningu. W przypadku opóźnienia powstałego z winy Studio SanteUzdrowiska Miejskiego, trening zostanie zrealizowany w całości lub Klientowi zostanie zaproponowany inny termin treningu.

21. Karnety w formie Bonu Prezentowego stają się karnetami imiennymi wraz z pierwszym treningiem. Po pierwszym wejściu karnetów takich nie wolno przekazywać innym osobom, ani nie podlegają one zwrotowi.

22. Reklamacje dotyczące działania Studio Sante Uzdrowiska Miejskiego, a także przebiegu treningu powinny być zgłaszane niezwłocznie po jego zakończeniu.