REGULAMIN ZAJĘĆ WODNYCH

I. Informacje ogólne

1.W zajęciach mogą brać udział osoby, które dokonały rezerwacji i rezerwacja ta została opłacona. Czas na dokonanie zapłaty rezerwacji wynosi 48 godzin. Po tym czasie rezerwacja będzie anulowana.
2. W ramach rezerwacji karnetu na zajęcia z Aqua Aerobicu i Aquacyclingu (5 i więcej zajęć), przewiduje się możliwość odrobienia zajęć utraconych w wyniku nieobecności Uczestnika. Aby uzyskać możliwość odrobienia utraconej jednostki Uczestnik musi zgłosić nieobecność Organizatorowi zajęć minimum 24 h przed przyszłą nieobecnością i zobowiązany jest w ciągu maksymalnie 3 dni skontaktować się ze Studio Sante, by ustalić termin odrabianych zajęć. Istnieje możliwość bezpłatnego odrobienia 1 jednostki na każde zakupione 5 zajęć. Cena odrobienia każdej kolejnej jednostki w ramach wykupionego pakietu wynosi 20 PLN. Nie przysługuje prawo do odrabiania nieobecności przy wykupieniu pojedynczych wejść (1-4). Jednostki, które nie zostały zgłoszone, nie mogą być odrabiane. Nieobecności należy zgłaszać drogą mailową, przesyłając pod adres kontakt@studiosante.pl następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail), datę nieobecności lub telefoniczne, dzwoniąc pod numer tel.:  22 417 80 90 W przypadku odrabiania zajęć karnetowych uczestnik może odrobić je maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia obowiązywania karnetu. 
3. W przypadku zajęć Nauki pływania Uczestnikowi przysługuje prawo odrobienia bezpłatnie 2 utraconych jednostek w wyniku nieobecności, bez względu na to, ile zajęć wykupił. Cena odrobienia kolejnych nieobecności wynosi 50 zł. 
4. Na zajęcia Aquacyclingu (do strefy basenowej) należy przybyć 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
5. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut. Uczestnik w ramach opłaty otrzymuje dodatkowy czas 30 minut na skorzystanie z basenów lub jacuzzi + 15 minut na przebranie się. W przypadku przekroczenia limitu czasu uczestnik zobowiązany jest do uregulowania płatności za dodatkowy czas w recepcji obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6. Podczas zajęć obowiązuje strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała. 
7. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby nie wykazujące przeciwwskazań do korzystania z tej formy aktywności.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w z przyczyn od niego niezależnych.
9. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego Uczestnika zajęć i wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu jest zakup usługi. Wraz z zakupem usługi Użytkownik akceptuje również postanowienia wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie, w którym uczestniczy w zajęciach.

Regulamin Studio Sante Uzdrowiska Miejskiego jest dostępny do wglądu w recepcji Studio Sante i na stronie www.studiosante.pl. Wszelkie spostrzeżenia, wnioski i uwagi należy zgłaszać personelowi Studio Sante Uzdrowiska Miejskiego mailowo lub telefonicznie. Adres i numer telefonu są umieszczone w zakładce Kontakt na stronie www.studiosante.pl